Katas

Katas Shuri-Te   Sensei Anko Itosu

Heian(Pinan) Shodan

Heian(Pinan) Nidan

Heian(Pinan) Sandan

Heian(Pinan) Yondan

Heian(Pinan) Godan

Naifanchi Shodan

Naifanchi Nidan

Naifanchi Sandan

Bassai dai Bassai sho

Kosokun dai Kosokun sho

Jitte (à l’origine, kata de base Tomari)

Jion (à l’origine, kata de base Tomari)

Jiin (à l’origine, kata de base Tomari)

Rohai Shodan

Rohai Nidan

Rohai Sandan

Wanshu Wankan Chintei

Chinto (Gankaku)

Gojushiho(Useishi)

Shiho Kosokun

Katas Naha-Te   Sensei Kanryo Higashionna

Sanchin

Seienchin

Seisan

Saifa

Sanseru

Seipai

Shisochin

Kururunfa

Suparinpei

Katas Naha-Te   Miyagi Chojun

Gekisai Dai Itch

Gekisai Dai Ni Tensho

Katas Tomari -Te  Sensei Seisho Aragaki

Nisheishi (Nijyushiho)

Sochin Unshu (Unsyu)

Katas Tomari -Te  Sensei Sokon Matsumura

Matsumura Bassai

Matsumura Rohai

Matsumura Anan

Matsumura Wankan

Matsumora Seisan

Autres Katas Tomari -Te

Tomari No Rohai

Tomari No Chinto

Oyadomari No Bassai

Tomari Wanshu (Empi)

Tomari Bassai

Tomari no Wansyu (Empi)

Tomari no Bassai

Katas de Sensei Kenwa Mabuni

Shinsei Itchi

Shinsei Ni Juroku

Miyojo Aoyagi(Seiryu)

Matsukaze (Wankan) Shinpa

Katas chinois Sensei Go Kenki

Papporen (ou Papuren)

Nipaipo Hakucho

Haffa

Hakkaku

Katas chinois Sensei Nakaima Norisato

Aiku

Paiku

Pachu

Anan

Autres

Ananko

Ishimine No Bassai

Chibana No Kushanku

Matsumora No Bassai

Chatanyara No Kushanku

Kihan No Bassai

Tote No Kata

Bassai dai = détruire le mur
Chinte = main rare
Empi = hirondelle (em) volante (pi)
Gankaku = la grue sur le rocher
Goju shi ho dai = cinquante-quatre pas – grand
goju shi ho sho signifiant cinquante-quatre pas –petit
Hangetsu = demi-lune
Jion = amour et bonté
Ji’in (shokyo )= amour et ombre
Jitte = 10 mains
Kanku dai (kushanku )= regarder (kan) le ciel (ku). Dai signifie grand
Niju shi ho(ni sei shi) = signifie « 24 pas ».
Sanchin = trois batailles
Sochin (hakko) = force et tranquillité
Tekki(naihanchi) – cheval de fer
Tensho – « Ten  » signifie rotation et « Sho » désigne la main ouverte
Unsu = mains dans les nuages

 

SHIHO ZUKI NO KATA
(shiho : quatre pas)

Shiho Zuki HIPPON ME
Pivot 90° à gauche sur jambe gauche, zen kutsu dachi, jodan age uke, dae ashi, shudan hoï zuki, shudan giaku zuki.

Shiho Zuki NIHON ME
Pivot 90° à gauche sur jambe gauche, zen kutsu dachi, uchi ude uke, dae ashi, shudan hoï zuki, shudan giaku zuki.

Shiho Zuki SANBON ME
Pivot 90° à gauche sur jambe gauche, zen kutsu dachi, gedan baraï, dae ashi, jodan hoï zuki, jodan giaku zuki.

Shiho Zuki SHIHON ME
Pivot 90° à gauche sur jambe droite, neiko ashi dachi, shuto uke, shudan jun keri (=kin keri) keage, dae ashi, zen kutsu dachi, shudan hoï nukite, shudan giaku nukite.

Shiho Zuki GOHON ME
Pivot 90° à gauche sur jambe droite, neiko ashi dachi, uchi ude uke, jodan age uke, shudan mae keri kekomi, zen kutsu dachi, shudan hoï zuki, shudan giaku zuki.

Shiho Zuki ROPON ME
Pivot 90° à gauche sur jambe droite, neiko ashi dachi, gedan baraï, jodan age uke, shudan mae keri kekomi, zen kutsu dachi, shudan hoï nukite, shudan giaku nukite.