Compter en japonais

1 ichi
2 ni
3 san
4 shi
5 go
6 roku
7 shichi
8 hachi
9 kyu
10 ju
11 ju-ichi
12 ju-ni
13 ju-san
14 ju-shi
15 ju-go
16 ju-roku
17 ju-shichi
18 ju-hachi
19 ju-kyu
20 ni-ju
21 ni-ichi
22 ni-ju-ni
23 ni-ju-san
30 san-ju
40 shi-ju
50 go-ju
60 roku-ju
70 shichi-ju
80 hachi-ju
90 kyu-ju
100 hyaku
101 hyaku-ichi
200 ni-hyaku
201 ni-hyaku-ich